Časté otázky a odpovědi

Co znamená zápůjčka, zapůjčitel a vydlužitel?

Jedná se o novou terminologii u půjček podle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.
Zápůjčka = půjčka
Zapůjčitel = věřitel
Vydlužitel = dlužník

Jak vybrat do jaké půjčky investovat?

V seznamu žádostí je možné filtrovat jednotlivé žádosti podle předem zvolených kritérií. Jaká kritéria zvolíte je pouze na Vašem zvážení.

Jak zrušit nabídku?

Přihlaste se do svého profilu a klikněte na ikonu zrušit u příslušné nabídky.

Jak změnit nabídku?

V detailu žádosti (aukce) zadejte novou nabídku a tím přepíšete svou původní nabídku.

Co je to rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka je zvláštní ustanovení ve smlouvě o zápůjčce, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování o případných nárocích věřitele vůči dlužníkovi a to na místo obecného soudu. Přináší to pro účastníky smlouvy rychlé a spravedlivé řešení jejich sporů. Rozhodčí řízení je upraveno v zákoně č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“).

Jak dlouho trvá rozhodčí řízení?

Délka rozhodčího řízení do nabytí právní moci rozhodčího nálezu je 2,5 – 3 měsíce.

Jaký praktický význam má směnka s rozhodčí doložkou (volitelné zajištění)?

Praktický význam směnky s rozhodčí doložkou je v nižší částce soudního poplatku za rozhodčí řízení. Směnka nemá vliv na délku rozhodování rozhodčího soudu, ani na jeho výsledek. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) v tomto případě činí 1.000,- Kč bez DPH, je – li hodnota předmětu sporu nižší než 10.000,- Kč, 2.500,- Kč bez DPH, je – li hodnota sporu nižší než 50.000,- Kč a v ostatních případech 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 4.000,- Kč bez DPH. V případě žaloby bez směnky je poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) u hodnoty předmětu sporu nižší než 10.000,- Kč stejná, ale je 3.500,- Kč bez DPH, je – li hodnota sporu nižší než 50.000,- Kč a v ostatních případech 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč bez DPH.

Jaký je průměrný výnos z půjčky?

Průměrný výnos z půjčky je závislý na typu půjčky. U půjčky typu N (půjčka se zástavou nemovitosti), která je nejméně riziková, se roční výnos pohybuje okolo 15%, zatímco u půjčky typu D (půjčka bez doložení příjmu a bez doložení registrů) se pohybuje okolo 55%. Aktuální data týkající se ročních výnosů rozdělená podle typu půjčky naleznete zde.

Jaká je úspěšnost jednotlivých nabídek?

Úspěšnost jednotlivých nabídek (počet půjček / počet nabídek x 100) se pohybuje 4-5%. Tento podíl je dán několika faktory. Jednak tím, že žadatel si vybírá nabídky v aukci. Ne všichni žadatelé se rozhodnou nabídky přijmout a dokončit svou žádost. A konečně ne všechny žádosti s nabídkami jsou schváleny věřitelem.

Jak probíhá schvalování půjčky?

Po doručení smluvní dokumentace podepsané dlužníkem (včetně všech požadovaných příloh), zahájí věřitel schvalovací proces. Nejprve provede kontrolu bonity dlužníka. Pokud věřitel půjčku neschválí, může zadavatel požádat o vrácení smluvní dokumentace na dobírku za 350,-Kč nebo si ji může vyzvednout přímo v sídle provozovatele portálu Bankerat.cz, jinak dokumentaci skartuje. Záznam o stavu schvalovacího procesu je uveden v profilu dlužníka i věřitele.

Co zahrnuje kontrola bonity žadatele o půjčku?

- Kontrola úplnosti smluvní dokumentace
- Kontrola v registru Centrální evidenci exekucí (CEE) vedenou Exekutorskou komorou České republiky
- Kontrola v Insolvenčním rejstříku
- Kontrolu výpisů z registrů klientských informací - NRKI a BRKI (pouze pokud jsou registry požadovány)
- Ověření potvrzení o výši příjmu u zaměstnavatele (pokud je dlužník / ručitel zaměstnanec)
- Kontrolu pravosti Výpisu z daňového přiznání a Potvrzení o bezdlužnosti (pokud je dlužník / ručitel podnikatel)
- Ověření elektronické stopy dlužníka / ručitele na internetu (zjištění případných negativních informací)
- Kontrola zda trvalá / kontaktní adresa není shodná s adresou obecního / městského úřadu
- Ověření funkčnosti kontaktní adresy dlužníka

Jak se počítá úrok?

Úrok se počítá z nesplacené částky jistiny (jistina = částka půjčky). Splátka u postupně splácených půjček je složena z jistiny (jinak se také nazývá úmor) a úroku. Vzhledem k tomu, že s každou splátkou se výše původní jistiny (poskytnuté částky půjčky) snižuje o částku uhrazení jistiny, snižuje se i částka úroku (resp. jeho podíl) ve splátce. Podíl jistiny a úroku v každé splátce je dán výpočtem, který se nazývá anuita (odtud anuitní splátka).

Co se stane, když dlužník půjčku nesplácí?

Jakmile je dlužník v prodlení se splátkou více jak 30 dnů, dojde 31. den k automatickému zesplatnění půjčky formou ztráty výhody splátek a věřitel zahájí soudní vymáhání. V případě, že nedojde k dobrovolnému uhrazení dlužné částky, následuje po vynesení platebního rozkazu soudem exekuce majetku a příjmů dlužníka. U půjčky se zástavou nemovitosti dojde v rámci exekuce k realizaci zástavy (tzv. uhrazovací funkce zástavy) a to veřejnou dražbou, nebo soudním prodejem zástavy (prodeji nemovitosti). Z výtěžku prodeje zástavy se splatí půjčka. Pokud dojde ke splacení půjčky z exekuce před původní dobou splatnosti, realizuje často věřitel podstatně vyšší výnos (původní výnos navýšený o úrok z prodlení) za kratší dobu, než byla sjednána.

Jaká je sankce proti dlužníkovi při nesplácení?

Pokud je dlužník v prodlení se svou splátkou, vzniklá mu povinnost zaplatit věřiteli úrok z prodlení za každý den prodlení až do úplného splacení dlužné částky ve výši 0,1 % denně. V případě prodlení se splátkou, nebo její částí, delší než 30 dní, dojde 31. den prodlení k automatickému zesplatnění půjčky formou ztráty výhody splátek.

Jaká je výhoda úroku z prodlení oproti smluvní pokutě?

Úrok z prodlení je výrokem soudu. To znamená, že spolu s jistinou se nežaluje konkrétní částka úroku z prodlení, jak je tomu u smluvní pokuty, ale pouze způsob jeho výpočtu (procentuální výše, datum od kdy se úrok z prodlení počítá a z jaké částky). Důsledkem toho je, že úrok z prodlení běží po celou dobu soudního (nalézacího) a případně exekučního řízení až do úplného zaplacení dlužné částky, na rozdíl od smluvní pokuty, u které dlužník hradí pouze smluvní pokutu do data podání žaloby. Není tedy potřeba úrok z prodlení nákladně a mnohdy bez valného výsledku „dožalovávat“, jak je tomu u smluvní pokuty. Úrok z prodlení bylo do platnosti nového občanského zákoníku možné sjednat pouze mezi firmami, nově je to možné i mezi osobami.

Jak probíhá zástava nemovitosti?

K návrhu na vklad dlužník připojí kolek v hodnotě 1 000 Kč jakožto poplatek katastru za zápis zástavy. Kolek je k dostání na každé poště. Věřitel po podpisu všech smluvních stran odešle návrh na vklad a zástavní smlouvu na katastr nemovitostí. Katastr potvrdí doručení dokumentů do 48 hodin zápisem plomby na listu vlastnictví (vyznačí na listu vlastnictví probíhající změnu) pro účely zápisu zástavy. Pokud věřitel nepožaduje odeslání peněz dlužníkovi až po zápisu zástavy, Bankerat.cz standardně odesílá peníze dlužníkovi, jakmile je na katastru vyznačena plomba.

Jak probíhá vymáhání?

Po zesplatnění půjčky zašle Bankerat.cz věřiteli doklad na úhradu nákladů na přípravu soudního (nalézacího) řízení a exekučního řízení. Výše těchto nákladů je 600 Kč za přípravu soudního řízení a 300 Kč za přípravu exekučního řízení (celkem tedy 900 Kč). Po úhradě výše uvedeného dokladu zašle advokát zmocněný věřitelem dlužníkovi výzvu k plnění dle § 142a o.s.ř. (výzva k úhradě dlužné, tj. zesplatněné částky), ve které mu oznamuje, že pokud neuhradí uvedenou částku do 10 dnů od data odeslání žádosti, je advokát zmocněn věřitelem vymáhat pohledávku soudní cestou. Pokud dlužník dlužnou částku v uvedeném termínu neuhradí, nebo se nedohodne na úhradě dlužné částky ve splátkách (za předchozího souhlasu věřitele), podá zplnomocněný advokát na dlužníka žalobu. Soud vydá na dlužníka platební rozkaz, na základě kterého zplnomocněný advokát pověří exekutora provedením exekuce.

Platí něco věřitel za vymáhání?

Věřitel platí soudu poplatek za rozhodčí řízení. Poplatek je součástí výroku soudu, což znamená, že je součástí celkové dlužné částky vymáhané po dlužníkovi. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) při žalobě se směnkou činí 1.000,- Kč bez DPH, je – li hodnota předmětu sporu nižší než 10.000,- Kč, 2.500,- Kč bez DPH, je – li hodnota sporu nižší než 50.000,- Kč a v ostatních případech 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 4.000,- Kč bez DPH. V případě žaloby bez směnky je poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) u hodnoty předmětu sporu nižší než 10.000,- Kč stejná jako u žaloby se směnkou, ale je 3.500,- Kč bez DPH, je – li hodnota sporu nižší než 50.000,- Kč a v ostatních případech 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč bez DPH. Za přípravu podkladů pro žalobu a exekuční řízení hradí věřitel celkovou částku 900 Kč (tato částka zahrnuje 600 Kč administrativní náklady za přípravu soudního řízení a 300 Kč administrativní náklady za přípravu exekučního řízení).

Jak probíhá soudní (nalézací) řízení?

Soud nejdříve vyzve věřitele k úhradě soudního poplatku (soudní poplatek je součástí vymáhané částky). Po uhrazení soudního poplatku projedná soud žalobu a vydá platební příkaz. Pokud věřitel soudní poplatek neuhradí, soud zastaví soudní řízení. Po vydání platebního rozkazu následuje nabytí jeho právní moci v zákonem stanovené lhůtě. Soudní řízení u rozhodčího soudu trvá 2,5-3 měsíce.

Jak probíhá exekuce?

Exekutor zašle na soud návrh na nařízení exekuce spolu s exekučním titulem (platební příkaz vydaný soudem) na základě čehož soud pověří exekutora provedením exekuce. Exekutor následně doručí dlužníkovi usnesení o nařízené exekuci společně s exekučními příkazy, které postihují jeho majetek. Zároveň ho vyrozumí, jakým způsobem bude postupovat v případě, že dluh v přiměřené době neuhradí. Samotná exekuce probíhá několika způsoby. Nejčastějším způsobem je inkasování peněz z účtu dlužníka a srážek ze mzdy. Jestliže dlužník nemá žádný finanční majetek nebo jeho finance nestačí na pokrytí dluhu, provádí se mobiliární exekuce, tedy zajištění věcí dlužníka, které se pak vydraží. U nemovitostí se nechává nejprve označit vlastnický list v katastru nemovitostí takzvanou plombou, aby tato poznámka znemožnila dlužníkovi s nemovitostí jakkoliv nakládat a mohla být případně vydražena.

Co se stane, když dlužník vyhlásí insolvenci?

V takovém případě soud posoudí žádost dlužníka a na základě toho rozhodne o oddlužení. Pokud soud povolí oddlužení, musí věřitel do 30 dnů od rozhodnutí soudu přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení, jinak pohledávka zaniká. Přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení vyplňuje věřitel. V insolvenčním řízení má dlužník povinnost uhradit věřiteli v průběhu 5 let nejméně 30% jeho nezajištěné pohledávky resp. 100% zajištěné pohledávky (půjčka se zástavou nemovitosti). U zajištěné pohledávky insolvenční správce realizuje prodej zástavy, z výtěžku prodeje odečte svou odměnu a zbylou část vyplatí věřiteli.

Co je to oddlužení?

Oddlužení je způsob řešení úpadku dlužníka, tedy situace kdy dlužník není schopen dlouhodobě splácet své závazky. Soud povolí oddlužení pouze takovému dlužníkovi, u kterého se dá učinit reálný předpoklad, že je schopen věřiteli splatit alespoň 30% dluhu. V praxi se částka vymožená z insolvenčního řízení pohybuje okolo 40 - 45%. Dlužník musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a podobu 5 let měsíčně odvádět stanovenou část mzdy nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají. U věřitele zajištěného např. zástavou nemovitosti dochází ke splacení 100% pohledávky zpeněžením zastavené nemovitosti prodejem ve veřejné dražbě. Naprosto zásadní podmínkou však je, že dlužník nesmí oddlužením sledovat nepoctivý záměr.

Jaký je podíl nesplácených půjček?

Podíl nesplácených půjček je závislý na typu půjčky. Nejnižší je podíl nesplácených půjček u půjčky typu N (půjčka se zástavou nemovitosti), nejvyšší je tento podíl u půjčky typu D (půjčka bez doložení příjmu a bez doložení registrů). Tuto skutečnost odráží výše roční úrokové sazby, která je nejnižší u půjčky typu N (v průměru okolo 15% p. a.) a nejvyšší u půjčky typu D (v průměru okolo 55% p. a.).