Jak to funguje


Na portálu Bankerat.cz se střetávají dvě skupiny uživatelů. Jednu skupinu tvoří žadatelé o půjčku – dlužníci, kteří si vybírají nejlepší nabídku (nabídky) na půjčku. Druhou skupinou uživatelů jsou investoři – věřitelé, kteří hledají vysoké zhodnocení svých volných finančních prostředků a dávají nabídky na půjčku žadatelům. Jakmile žadatel o půjčku přijme nabídku od vybraného věřitele, dojde ke kompletaci smluvní dokumentace, která je následně předána investorovi k posouzení, prověření a rozhodnutí zdali půjčku za daných podmínek žadateli poskytne. Po schválení půjčky věřitelem a převedení peněz dlužníkovi je přes portál Bankerat.cz vedena základní administrace půjčky, pro uživatele jsou k dispozici přehledy o splácení, zasílaných upomínkách či informace o komunikaci mezi uživateli portálu aj.

Výhody pro dlužníka

  • Žádné skryté poplatky
  • Sám si určuje podmínky půjčky
  • Nezávislost na bance

Výhody pro věřitele

  • Vysoké zhodnocení finančních prostředků
  • Rozhodování podle vlastních kritérií
  • Služby administrátora

Dlužník zadá žádost o půjčku

Nejprve dlužník v žádosti vybere typ půjčky, o kterou má zájem. Následně zadá požadovanou částku, maximální roční úrok, který je ochoten přijmout a dobu splácení. Nakonec vyplní osobní informace sloužící pro posouzení schopnosti splácet půjčku. Pokud žadatelova bonita není dostačující, může zadat ručitele.

Věřitel zadá nabídku (nabídky)

Věřitel vybírá z nabídek žadatelů na základě informací uvedených v jejich žádostech a podle vlastního uvážení, zejména podle nabízeného ročního úroku a celkového profilu (bonity) žadatele. Věřitel - investor může žadateli nabídnout pouze nižší nebo stejný roční úrok, než jaký sám požaduje žadatel o půjčku a pouze stejnou nebo nižší částku.

Dlužník přijme / odmítne nabídku (nabídky)

Jakmile věřitel zadá nabídku na půjčku žadateli, Bankerat.cz o tom žadatele informuje (SMS a E-mail). Žadatel přijme nebo odmítne nabídku po přihlášení do svého profilu na Bankerat.cz nebo telefonicky. Žadatel má možnost přijmout více nabídek až do požadované částky půjčky. Administrátor všechny nabídky sloučí do jedné a dlužník splácí pouze jednu částku, na jeden účet. Dlužník může jakoukoli nabídku (i přijatou) následně odmítnout. Odmítnutou nabídku nelze přijmout.

Dokončení žádosti (aukce)

Dlužník může kdykoli svou žádost o půjčku (aukci) dokončit a nechat si zaslat smlouvu / smlouvy o půjčce na přijatou nabídku / nabídky k podpisu. Dlužník má na dokončení žádosti maximálně 21 dnů od jejího zadání. Pokud žadatel o půjčku žádost nedokončí do uplynutí uvedeného termínu, je žádost automaticky dokončena 21 den od zadání žádosti (doporučujeme dokončit po žádost dříve).

Schválení půjčky

Věřitel ověří bonitu dlužníka (Centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík, informační systém Cribis, zaměstnavatel, atd.) a na základě toho půjčku schválí nebo zamítne.

Administrace půjčky

Administrátor vede o půjčce účetní záznamy během celé doby splácení. Záznamy jsou oběma stranám (dlužníkovi i věřiteli) k dispozici po přihlášení do profilu na Bankerat.cz. V případě zesplatnění půjčky administrátor proces vymáhání koordinuje.