Pravidla zadávání žádostí, nabídek a provizí

1. Definice pojmů

1.1 Pravidla aukce se vztahují na aukce a následné administrace půjček prostřednictvím www.bankerat.cz (dále jen „internetový portál“).
1.2 Platebním místem internetového portálu je Bankerat a.s., IČ 24186457 (dále jen „administrátor“).
1.3 Internetová aukce půjčky je aukce probíhající na internetovém portálu (dále jen „aukce“).
1.4 Smlouva o zápůjčce je smlouva uzavřená mezi věřitelem, zadavatelem aukce a administrátorem (dále jen „smlouva“).
1.5 Zadavatel aukce je fyzická osoba, která vyplní na internetovém portálu žádost o úvěr (dále jen „zadavatel aukce“).

2. Základní povinnosti zadavatele aukce

2.1 Zadavatel aukce je povinen poskytnout administrátorovi správné a úplné údaje potřebné ke konání aukce a ke sjednání smlouvy.
2.2 Zadavatel aukce je povinen před uzavřením smlouvy pečlivě prostudovat smluvní podmínky smlouvy, zvážit svou finanční situaci, zejména budoucí možnost úvěr splácet a dále zvážit a zhodnotit přiměřenost a férovost požadovaného ročního úroku, úroku z prodlení a smluvní pokuty, zejména v porovnání s jinými nabídkami.

3. Administrátor

3.1 Provozovatel portálu ADMIN P2P s.r.o. je Administrátor. Administrátor je oprávněn zablokovat jakémukoli zadavateli aukce přístup do internetového portálu a to i bez udání důvodů.
3.2 Administrátor nepřebírá jakákoli rizika spojená s poskytnutím půjčky prostřednictvím internetového portálu.
3.3 Administrátor nehradí za věřitele jakékoliv soudní nebo správní poplatky spojené s vymáháním dlužné částky, ani nenese riziko neúspěchu ve sporu.

4. Internetová aukce

4.1 Internetová aukce je nástrojem pro střetávání nabídek a poptávek dlužníků a věřitelů.
4.2 Aukce probíhá anonymně.
4.3 Zadavatel aukce může současně zadat jen jednu žádost o půjčku (aukci).
4.4 Zadavatel aukce může svou žádost o půjčku (aukci) kdykoli zrušit.
4.5 Věřitel může svou nabídku kdykoli v průběhu konání aukce změnit nebo zrušit.
4.6 Přijetí nabídky zadavatelem aukce není právním úkonem, kterým je podpis smlouvy.
4.7 Věřitel může dát zadavateli aukce nabídku na částku a roční úrok půjčky pouze nižší nebo ve stejné výši, než jakou požaduje po věřiteli zadavatel aukce.
4.8 Zadavatel aukce je oprávněn přijmout libovolné množství nabídek až do výše požadované částky půjčky.
4.9 Zadavatel aukce může přijatou nabídku kdykoli před dokončením aukce odmítnout. Pokud však dlužník nabídku jednou odmítne, nemůže ji už znovu přijmout.
4.10 Administrátor informuje zadavatele aukce o obdržení nabídky prostřednictvím emailové zprávy a SMS (krátká textová zpráva).
4.11 Při přijmutí více nabídek sloučí administrátor všechny nabídky zadavateli aukce tak, že zadavatel aukce splácí půjčku pouze jednou částkou a na jeden účet.
4.12 Doba trvání aukce je maximálně 21 dní. Dlužník je oprávněn aukci kdykoli ukončit a využít nabídek, které do té doby přijal.
4.13 Výsledek aukce je podkladem pro rozhodnutí dlužníka a věřitele o uzavření smlouvy.

5. Vznik smlouvy

5.1 Smlouva vzniká podpisem smlouvy všemi smluvními stranami. Vyplněnou smlouvu včetně všech příloh a návodu na další postup zašle administrátor dlužníkovi po dokončení aukce v elektronické formě a zároveň poštou.
5.2 Podepisování smlouvy probíhá korespondenčně. Jeden podpis dlužníka na smlouvě, musí být úředně ověřený (pošta, obecní/městský úřad, notář).
5.3 Věřitel, zadavatel aukce a administrátor nejsou oprávněni zasahovat do vzorového textu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu všech smluvních stran.
5.4 Je-li dlužník ženatý/vdaná, je povinen zajistit spolupodpis manžela/manželky na uvedených smlouvách v případech, kdy půjčka s ohledem na výši částky přesahuje rámec obvyklé správy společného jmění manželů (SJM).
5.5 Dlužník podepíše a doručí administrátorovi smlouvu a ostatní požadované dokumenty k podpisu do 10 pracovních dní od jejich doručení.
5.6 Věřitel podepíše a doručí administrátorovi smlouvu a ostatní požadované dokumenty k podpisu do 7 pracovních dní od jejich doručení.
5.7 Pokud se zadavatel aukce resp. věřitel rozhodne smlouvu nepodepsat, informuje o tom bezodkladně administrátora, který aukci zruší. V případě, že věřitel odstoupí od nabídky po obdržení smluvní dokumentace, zasílá věřitel na své náklady smluvní dokumentaci zpět na adresu administrátora.
5.8 Pokud není půjčka schválena (tj. nedojde k podpisu smlouvy ze strany věřitele nebo administrátora), může zadavatel aukce písemně požádat administrátora s žádostí o zaslání nepodepsané smluvní dokumentace zpět na zadavatelem určenou adresu. Zadavatel aukce je v takovém případě povinen uhradit administrátorovi náhradu hotových výdajů ve výši 350,- Kč. Zadavatel aukce je rovněž oprávněn si nepodepsanou smluvní dokumentaci zdarma vyzvednout v pracovní hodiny na kontaktní adrese firmy zveřejněné na internetovém portálu. Pokud si žadatel o půjčku nepodepsanou smluvní dokumentaci nevyzvedne do 7 dnů od neschválení půjčky nebo ve stejném termínu nepožádá písemně administrátora o její vrácení, nebo neuhradí výše uvedené hotové náklady administrátora, administrátor smluvní dokumentaci na své vlastní náklady neodkladně skartuje.
5.9 V případě, že je sjednáno zajištění úvěru dlužníka zástavou nemovitosti, posouvá se termín pro poskytnutí úvěru až do okamžiku, kdy bude podán návrh na vklad zástavního práva a vyznačena „plomba“ na příslušném LV, nebo až po provedení vkladu zástavního práva, pokud je tak požadováno věřitelem.
5.10 V případě, že bude návrh na vklad příslušným katastrálním úřadem zamítnut a smluvní strany se do 30 dnů od podání návrhu na vklad zástavy nedohodnou na opravě smluvních dokumentů dle požadavků katastrálního úřadu, nebo na jiném zajištění, má věřitel právo od smlouvy odstoupit.